SEAMLESSLY ALIGNING WEB ASSETS WITH YOUR BUSINESS OBJECTIVES

Qurop provides an integrated service, which enables businesses and professionals to establish, develop and maintain a strong web and digital presence. Qurop focuses on quality and professionalism delivered by careful selection of the best technologies and tools.

Talk to us today and see how we can make your web assets deliver.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА КЮРЪП ООД

 1. Настоящите Общи условия се прилагат за всички плащания във връзка с услуги, предоставяни от Кюръп ООД (Кюръп) на негови Клиенти и имат задължителна сила, както за Кюръп, така и за Клиентите (Страните) след тяхното приемане от страна на Клиента или подписване на Договор за услуги, който препраща към тях - и в двата случая включително по електронен път чрез имейл или чрез специалната форма на интернет страницата на Кюръп www.qurop.com.
 2. Конкретният размер на възнагражденията и допълнителните плащания се уговаря между Страните в Договора за услуги, неговите Приложения и изменения, включително по електронен път чрез имейл.
 3. Освен ако изрично не е уговорено друго се счита, че всички възнаграждения и допълнителни плащания са посочени без ДДС. Всички други държавни, местни или публични данъци са включени.
 4. Всички възнаграждения се фактурират и плащат в български лева. В слчуай, че някои възнаграждения бъдат договорени в различна валута, техният размер се преизчислява по обменните курсове на БНБ в деня на издаване на фактурата.
 5. За дължимите възнаграждения Кюръп издава съответните фактури съгласно българското законодателство и изпраща такива фактури на предоставен от Клиента адрес. Клиентът е съгласен, че Кюръп може да издава електронни фактури и електронни известия към фактури. Такива фактури и известия се смятат за издадени на датата, на която Кюръп или друго лице, действащо от името на Кюръп, предостави фактурите или известията така, че да могат да бъдат получени от Клиента. Клиентът потвърждава, че е запознат с формалните изисквания към фактурите съгласно приложимите закони, в това число, но не само, че подписът на съставителя може да бъде заменен с цифров или с друг идентификатор и че фирмен печат не се изисква.
 6. Освен ако не уговорено друго в Договора за услуги, всички възнаграждения за услугите, предоставени от Кюръп са дължими, както следва:
  1. всички месечни възнаграждения с фиксиран размер са дължими на първия ден на месеца, през който съответните услуги ще бъдат предоставени;
  2. всички възнаграждения, които зависят от продължителността на предоставяните услуги и не попадат в т. a) по-горе, са дължими на първия ден на месеца, следващ предоставянето на такива услуги;
  3. всички възнаграждения по отделни проекти са дължими 50% авансово преди започването на проекта и 50% след неговото изпълнение.
 7. Всички възнаграждения се заплащат в срок до 10 (десет) дни от датата, на която станат дължими по банков път по сметка на Кюръп, както следва:

  Банка: Райфайзенбанк България АД
  Валута: Лева
  IBAN: BG04RZBB91551004320637
  SWIFT/BIC: RZBBBGSF

  Кюръп може да променя посочената банкова сметка с писмено известие до Клиента.
   

 8. Всички допълнителни разходи и разноски, възникнали при предоставянето на услугите ще бъдат дължими авансово след тяхното одобрение от Клиента. Такива разходи и разноски се заплащат веднага.
 9. Възнагражденията се считат за заплатени с кредитирането на банковата сметка на Кюръп със съответния размер.
 10. В случай на забавено плащане или част от плащане, Клиентът заплаща на Кюръп неустойка в размер на 0.2% (нула цяло и две десети процента) върху неплатената сума за всеки ден на забава след изтичане на срока за плащане.
 11. В случай, че плащането на някое възнаграждение или част от него е просрочено с повече от 15 (петнадесет) дни, Кюръп има право по своя преценка: а) да прекрати предоставянето на всякакви услуги на Клиента до извършване на плащането; и б) да счита това за съществено неизпълнение и да прекрати договора, като в такъв случай има право да претендира и обезщетение за всички вреди, които надхвърлят неустойката по чл. 10 по-горе.
 12. Клиентът се съгласява да уведоми Кюръп в срок до 5 дни от дължимата дата в случай, че оспорва размера на възнагражденията, както и за основанията за такова оспорване, като същевременно заплаща всички неоспорени суми в съответствие с настоящите условия за плащане. За избягване на съмнение се уговаря, че ако такова оспорване не е разрешено по взаимно съгласие на Страните до края на срока за плащане по чл. 7 по-горе, Клиентът заплаща оспорения размер в съответствие с настоящите условия за плащане и Кюръп има право да изисква плащането на такова възнаграждение в съответствие с обичайните си процедури за събиране на вземания.
 13. Кюръп си запазва правото да увеличава договорени възнаграждения в случай, че Клиентът иска промени в договорените услуги. Такива промени влизат в сила само по силата на писмено (включително по имейл) споразумение между Кюръп и Клиента.
 14. Всички договорени от Страните възнаграждения се променят, в случай, че настъпят промени в пазарните условия, като напр. инфлация, покачване на цената на използвани материали, ресурси или услуги и други сходни събития. Такива промени влизат в сила само след 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до Клиента.

STRATEGY AND PLANNING

A successful web strategy is all about results. Our approach focuses on a bottom up approach, the solutions engineered by Qurop offer a way for businesses to plan for success.

 THINK AHEAD >

SOLUTIONS & DELIVERY

In Qurop we are not just theorists. Once the initial design and planning has been completed, we start work on the actual technical work in making a client’s digital strategy work.

 ACHIEVE MORE >

CONSULTANCY

At Qurop we only trust in things we can prove. Each of our project is focussed around a standardised approach of analysis of the goals, selection of the tools, production and then analysis of results.

 GET ADVICE >